LỄ KHAI GIẢNG – ĐẠI NHẠC HỘI CHÀO TÂN K22 CỦA ICTU

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023 – 2024
⏰Thời gian: 19h00 ngày 29/10/2023
🎯Địa điểm: Quảng trường ICTU
ĐẠI NHẠC HỘI CHÀO TÂN SINH VIÊN K22
⏰Thời gian: 20h30 ngày 29/10/2023
🎯Địa điểm: Quảng trường ICTU
LỄ KHAI GIẢNG - ĐẠI NHẠC HỘI CHÀO TÂN K22 CỦA ICTU - 02/03/2024
Avatar Mobile
Menu Chính x